Wojskowa Komenda Uzupełnień w Płocku


czcionka mniejsza czcionka normalna czcionka większa
ZEZWOLENIE NA NOSZENIE UMUNDUROWANIA

UZYSKANIE ZEZWOLENIA PRZEZ ŻOŁNIERZY
NIEPEŁNIĄCYCH CZYNNEJ SŁUŻBY WOJSKOWEJ
NA NOSZENIE UMUNDUROWANIA ORAZ ODZNAK I OZNAK WOJSKOWYCH

Żołnierze – nie będący w czynnej służbie wojskowej - mogą nosić umundurowanie oraz odznaki i oznaki wojskowe - tylko po uzyskaniu pisemnego zezwolenia właściwego organu wojskowego - w trybie i na zasadach określonych w:
rozporządzeniu Ministra Obrony Narodowej z dnia 17 lipca 2003 roku w sprawie szczegółowych zasad i trybu postępowania w sprawach o uzyskanie zezwolenia przez żołnierzy niepełniących czynnej służby wojskowej na noszenie umundurowania oraz odznak i oznak wojskowych/Dz. U. Nr 141, poz. 1367 z późn. zm./.
Zgodnie z przepisami §3 ust. 1 cyt. rozporządzenia – przedmiotowego zezwolenia – udziela szef wojewódzkiego sztabu wojskowego na wniosek zainteresowanego żołnierza złożony za pośrednictwem wojskowego komendanta uzupełnień, właściwego ze względu na miejsce stałego pobytu tego żołnierza.
WZÓR WNIOSKU: do pobrania

O udzielenie zezwolenia mogą ubiegać się żołnierze określeni w §1 ust. 1 i §2 rozporządzenia tj.:

 1. Żołnierze przeniesieni do rezerwy lub w stan spoczynku po odbyciu lub zakończeniu pełnienia czynnej służby wojskowej o której mowa:
  1. w art. 59 ustawy z dnia 21 listopada 1967 roku o powszechnym obowiązku obrony RP - czyli żołnierze przeniesieni do rezerwy po odbyciu lub zakończeniu pełnienia:
   1. zasadniczej służby wojskowej,
   2. przeszkolenia wojskowego,
   3. ćwiczeń wojskowych,
   4. służby przygotowawczej,
   5. okresowej służby wojskowej,
   6. służby wojskowej w razie ogłoszenia mobilizacji i w czasie wojny,
  2. w art. 3 ust. 1 i art. 122 ustawy o służbie wojskowej żołnierzy zawodowych z dnia 11 września 2003 roku- czyli żołnierze przeniesieni do rezerwy lub w stan spoczynku po zwolnieniu z zawodowej służby wojskowej.
 2. Żołnierze będący kombatantami określonymi w art. 1 ustawy z dnia 24 stycznia 1991 roku o kombatantach oraz niektórych osobach będących ofiarami represji wojennych i okresu powojennego /Dz. U. z 2014 roku, poz. 1206 z późn. zm./ - czyli żołnierze, którzy brali udział w wojnach, działaniach zbrojnych i powstaniach narodowych, wchodząc w skład formacji wojskowych lub organizacji walczących o suwerenność i niepodległość Rzeczypospolitej Polskiej w tym:
  1. pełnili służbę wojskową w Wojsku Polskim lub w polskich formacjach wojskowych przy armiach sojuszniczych podczas działań wojennych prowadzonych na wszystkich frontach przez Państwo Polskie,
  2. uczestniczyli w ramach polskich formacji i organizacji wojskowych w I wojnie światowej, w powstaniach narodowych i walkach o odzyskanie lub utrzymanie terytoriów Rzeczypospolitej Polskiej,
  3. pełnili służbę w polskich podziemnych formacjach i organizacjach, w tym w działających w ramach tych organizacji oddziałach partyzanckich w okresie wojny 1939-1945,
  4. pełnili służbę wojskową w armiach sojuszniczych, a także w sojuszniczych organizacjach ruchu oporu w okresie wojny 1939-1945, z wyjątkiem formacji Ludowego Komisariatu Spraw Wewnętrznych Związku Socjalistycznych Republik Radzieckich (NKWD) oraz innych specjalnych formacji, które prowadziły działalność przeciwko ludności polskiej;
  5. pełnili służbę w polskich podziemnych formacjach wojskowych lub organizacjach niepodległościowych na terytorium Państwa Polskiego w jego granicach sprzed dnia 1 września 1939 r. oraz w granicach powojennych w okresie od wkroczenia armii Związku Socjalistycznych Republik Radzieckich (ZSRR) do końca 1956 roku, jeżeli były to formacje lub organizacje stawiające sobie za cel niepodległość i suwerenność Rzeczypospolitej,
  6. uczestniczyli w walkach w jednostkach Wojska Polskiego oraz zmilitaryzowanych służbach państwowych z oddziałami Ukraińskiej Powstańczej Armii oraz grupami Wehrwolfu,
  7. uczestniczyli w tzw. Niszczycielskich Batalionach ("Istriebitielnych Batalionach") na dawnych ziemiach polskich w województwach: lwowskim, stanisławowskim, tarnopolskim i wołyńskim w obronie ludności polskiej przed ukraińskimi nacjonalistami, w latach 1944-1945.

Wymienieni wyżej żołnierze mogą uzyskać zezwolenie właściwego organu wojskowego na noszenie umundurowania oraz odznak i oznak wojskowych
w następujących okolicznościach:

 1. W dniach świąt państwowych i wojskowych oraz gdy uczestniczą w uroczystościach organizowanych przez komórki organizacyjne Ministerstwa Obrony Narodowej oraz przez jednostki organizacyjne podległe Ministrowi Obrony Narodowej lub przez niego nadzorowane,
 2. Gdy uczestniczą w uroczystościach organizowanych przez organy państwowe, organizacje kombatanckie lub stowarzyszenia dla uczczenia rocznic związanych z walką o suwerenność i niepodległość Ojczyzny,
 3. W czasie wygłaszania prelekcji dotyczących historii lub obronności państwa w jednostkach wojskowych, szkołach, zakładach pracy lub organizacjach społecznych,
 4. W czasie spotkań autorskich związanych z własną twórczością nawiązującą do historii lub obronności państwa,
 5. W czasie uroczystości osobistych i rodzinnych,
 6. W czasie wykonywania prac zarobkowych związanych z obronnością,
 7. W związku z przynależnością do stowarzyszeń lub organizacji społecznych, związanych z obronnością państwa, w tym realizacją przedsięwzięć organizowanych na rzecz ochotniczej działalności żołnierzy rezerwy w kraju i za granicą.

Szef wojewódzkiego sztabu wojskowego udziela zezwolenia zgodnie z §4 ust. 2 rozporządzenia na czas nie dłuższy niż 5 lat lub na czas nieokreślony w zależności od :

 1. Motywów (uzasadnienia wniosku) - jakie żołnierz wskazał w swoim wniosku,
 2. Opinii właściwego organu wojskowego prowadzącego ewidencję żołnierza o wywiązywaniu się przez niego z powszechnego obowiązku obrony – zgodnie z art. 49 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ewidencję żołnierza prowadzi właściwy dla niego miejscowo wojskowy komendant uzupełnień oraz szef wojewódzkiego sztabu wojskowego,
 3. Opinii podmiotu zatrudniającego żołnierza, stowarzyszenia lub innej organizacji społecznej których członkiem jest żołnierz.

Szczegółowe informacje udzielane są pod nr telefonu: 261 441 219.

Wniosek  o wydanie zezwolenia na noszenie umundurowania oraz odznak i oznak wojskowych

  
pdf

Kontakt

Wojskowa Komenda Uzupełnień w Płocku
Kilińskiego 12
09-402 Płock
tel. 261441300
fax. 261441205
wkuplock@ron.mil.pl

  
Używamy plików cookies, aby ułatwić Ci korzystanie z naszego serwisu oraz do celów statystycznych. Jeśli nie blokujesz tych plików, to zgadzasz się na ich użycie oraz zapisanie w pamięci urządzenia. Pamiętaj, że możesz samodzielnie zarządzać cookies, zmieniając ustawienia przeglądarki. Więcej znajdziesz w Polityce Cookies.