Wojskowa Komenda Uzupełnień w Płocku


czcionka mniejsza czcionka normalna czcionka większa
SŁUŻBA PRZYGOTOWAWCZA

Terminy szkolenia ochotników w ramach służby przygotowawczej w 2018 roku będą realizowane:

 1. na potrzeby korpusu oficerów, w terminie od 8 stycznia do 6 lipca, w Akademii Wojsk Lądowych we Wrocławiu w Wyższej Szkole Oficerskiej Sił Powietrznych w Dęblinie oraz w Wojskowej Akademii Technicznej w Warszawie;
 2. na potrzeby korpusu podoficerów, w terminach:
  1. I turnus: od 1 lutego do 29 czerwca: w szkołach podoficerskich podporządkowanych Dowódcy Generalnemu RSZ;
  2. II turnus: od 3 lipca do 30 listopada: w szkołach podoficerskich podporządkowanych Dowódcy Generalnemu RSZ;
 3. na potrzeby korpusu szeregowych, w terminach:
  1. I turnus: od 8 stycznia do 27 kwietnia, w centrach szkolenia i wytypowanych jednostkach wojskowych podporządkowanych Dowódcy Generalnemu RSZ oraz w Centrum Szkolenia ŻW w Mińsku Mazowieckim;
  2. II turnus: od 7 maja do 31 sierpnia, w wytypowanych jednostkach wojskowych podporządkowanych Dowódcy Generalnemu RSZ;
  3. III turnus:
   • w terminie od 4 września do 21 grudnia, w wytypowanych jednostkach wojskowych podporządkowanych Dowódcy Generalnemu RSZ, w wytypowanych jednostkach wojskowych podporządkowanych Dowódcy Garnizonu Warszawa oraz w Centrum Szkolenia ŻW w Mińsku Mazowieckim.
   • w terminie od 25 września do 21 grudnia, w Centrach szkolenia podporządkowanych Dowódcy Generalnemu RSZ

Służba przygotowawcza ma charakter dobrowolny. Powołanie kandydata do służby przygotowawczej następuje wyłącznie na jego wniosek, gdy spełnia on określone w aktach prawnych wymagania. Do służby przygotowawczej może być powołana osoba niekarana za przestępstwo umyślne, posiadająca obywatelstwo polskie, orzeczoną zdolność do czynnej służby wojskowej (kat. zdrowia A), wiek co najmniej osiemnastu lat i w przypadku kształcenia na potrzeby korpusu szeregowych wykształcenie co najmniej gimnazjalne. Nabór ochotników do tej służby dotyczy zarówno mężczyzn jak i kobiet.

Aby odbyć szkolenie wojskowe w ramach służby przygotowawczej wystarczy zgłosić się do WKU i złożyć stosowny wniosek. Do wniosku załącza się następujące dokumenty:

 • odpis albo, po okazaniu oryginału kopię świadectwa ukończenia gimnazjum, szkoły ponadgimnazjalnej lub dyplomu ukończenia szkoły wyższej – w zależności od korpusu, na którego potrzeby będzie prowadzone kształcenie,
 • odpis albo, po okazaniu oryginału kopię innych dokumentów mogących mieć wpływ na powołanie do służby przygotowawczej, w szczególności potwierdzające posiadane kwalifikacje, w tym certyfikaty językowe, świadectwa ukończenia szkół, kursów lub uzyskania specjalizacji zawodowych, zaświadczenia o prawie wykonywania zawodu. 

Wniosek o powołanie do służby przygotowawczej można również złożyć w formie dokumentu elektronicznego opatrzonego bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu. Do wniosku złożonego w formie dokumentu elektronicznego dołącza się elektroniczną kopię wymaganych dokumentów. Osoby, które złożyły wnioski o powołanie do służby przygotowawczej podlegają postępowaniu rekrutacyjnemu, które ma charakter konkursowy. Ochotnikom wybranym w trakcie postępowania rekrutacyjnego, którzy otrzymali pozytywne orzeczenie z pracowni psychologicznej o zdolności do czynnej służby wojskowej, wydaje się karty powołania do czynnej służby wojskowej.

Szkolenie w ramach służby przygotowawczej dla szeregowych jest realizowane na bazie wybranych ośrodków i centrów szkolenia poszczególnych Rodzajów Sił Zbrojnych oraz niektórych jednostek wojskowych. Szkolenie trwa do 4 miesięcy.
W tym czasie uczestnik szkolenia otrzymuje tytuł elewa, zdobywa podstawową a następnie specjalistyczną wiedzę i umiejętności niezbędne dla szeregowego żołnierza w danej specjalności wojskowej. Po upływie 3 tygodni od rozpoczęcia szkolenia elew składa przysięgę wojskową. Po zakończeniu szkolenia elew zdaje egzamin. W trakcie szkolenia specjalistycznego elew ma prawo składania wniosku o przyjęcie do służby w NSR.

W okresie szkolenia odbywający służbę przygotowawczą korzysta z bezpłatnego zakwaterowania, wyżywienia, umundurowania, opieki medycznej i stomatologicznej. Otrzymuje także miesięczne uposażenie w wysokości 30% najniższego uposażenia żołnierza zawodowego brutto - korpus szeregowych (40% - korpus podoficerów; 60% - korpus oficerów). Żołnierzom pełniącym służbę przygotowawczą oraz członkom ich rodzin przysługują w czasie pełnienia służby szczególne uprawnienia. Ochotnicy do pełnienia służby przygotowawczej, po otrzymaniu karty powołania do jej pełnienia objęci są ustawową ochroną stosunku pracy. Okres pełnienia służby przygotowawczej wlicza się pracownikowi do okresu zatrudnienia w zakresie wszystkich uprawnień wynikających ze stosunku pracy. Pracodawca, który zatrudniał pracownika w dniu powołania do czynnej służby wojskowej, jest zobowiązany zatrudnić go na poprzednio zajmowanym stanowisku lub na stanowisku równorzędnym pod względem rodzaju pracy oraz wynagrodzenia, jeżeli w ciągu trzydziestu dni od dnia zwolnienia ze służby pracownik zgłosił się do tego zakładu w celu podjęcia pracy. W okresie między dniem doręczenia pracownikowi karty powołania do czynnej służby wojskowej a jej odbyciem stosunek pracy nie może być przez pracodawcę wypowiedziany ani rozwiązany, z zastrzeżeniem wyjątków określonych ustawowo. Żołnierzom służby przygotowawczej posiadającym na wyłącznym utrzymaniu członków rodziny w czasie odbywania służby przysługuje stosowny zasiłek.

Do kogo adresowana jest służba przygotowawcza? Jaki jest czas trwania służby przygotowawczej?
Ochotnicy posiadający uregulowany stosunek do służby wojskowej, a także inne osoby niepodlegające obowiązkowi odbycia zasadniczej służby wojskowej lub przeszkolenia wojskowego, mogą pełnić na ich wniosek lub za ich zgodą służbę przygotowawczą. Służby przygotowawczej nie pełni się w okresie trwania obowiązku odbywania zasadniczej służby wojskowej oraz przeszkolenia wojskowego.
Do służby przygotowawczej może być powołana osoba niekarana za przestępstwo umyślne, posiadająca obywatelstwo polskie, odpowiednią zdolność fizyczną i psychiczną do pełnienia czynnej służby wojskowej, wiek co najmniej osiemnastu lat i wykształcenie:

 • co najmniej wyższe – w przypadku kształcenia na potrzeby korpusu oficerów;
 • co najmniej średnie – w przypadku kształcenia na potrzeby korpusu podoficerów;
 • co najmniej gimnazjalne – w przypadku kształcenia na potrzeby korpusu szeregowych.

Z dniem rozpoczęcia pełnienia służby przygotowawczej żołnierze otrzymują tytuł:
pochorążego, jeśli kształcą się na oficera,
kadeta, jeśli kształcą się na podoficera,
elewa, jeśli kształcą się na szeregowego.

Jaki jest czas trwania służby przygotowawczej?
Czas trwania służby przygotowawczej wynosi:

 • dla żołnierza kształcącego się na oficera – do sześciu miesięcy;
 • dla żołnierza kształcącego się na podoficera – do pięciu miesięcy;
 • dla żołnierza kształcącego się na szeregowego – do czterech miesięcy.

Stopień wojskowy szeregowego otrzymują bez szczególnego nadania osoby powołane po raz pierwszy do czynnej służby wojskowej – z dniem stawienia się do tej służby (czyli także do służby przygotowawczej). Oznacza to, że obecnie osoby, które nie pełniły wcześniej czynnej służby wojskowej, nawet w przypadku ich przeniesienia do rezerwy i uregulowania stosunku do służby wojskowej, nie będą mogły otrzymać już tego tytułu.

Czy można pełnić służbę przygotowawczą w kilku okresach, a jeżeli tak, to w jakich przypadkach?
Służba przygotowawcza w przypadku studentów uczelni wyższych może być pełniona w kilku okresach w czasie letnich przerw wakacyjnych.

PODSTAWA PRAWNA

  
pdf

Kontakt

Wojskowa Komenda Uzupełnień w Płocku
Kilińskiego 12
09-402 Płock
tel. 261441300
fax. 261441205
wkuplock@ron.mil.pl

  
Używamy plików cookies, aby ułatwić Ci korzystanie z naszego serwisu oraz do celów statystycznych. Jeśli nie blokujesz tych plików, to zgadzasz się na ich użycie oraz zapisanie w pamięci urządzenia. Pamiętaj, że możesz samodzielnie zarządzać cookies, zmieniając ustawienia przeglądarki. Więcej znajdziesz w Polityce Cookies.