Wojskowa Komenda Uzupełnień w Płocku


czcionka mniejsza czcionka normalna czcionka większa
KWALIFIKACJA WOJSKOWA

Kwalifikacja wojskowa obejmuje czynności mające na celu przede wszystkim ustalenie zdolności do czynnej służby wojskowej osób podlegających kwalifikacji wojskowej i ujęcie ich w ewidencji wojskowej. Spełnienie obowiązku stawienia się do kwalifikacji wojskowej oznacza zgłoszenie się w określonym terminie i miejscu przed wójtem lub burmistrzem (prezydentem miasta) powiatową komisją lekarską oraz wojskowym komendantem uzupełnień. Kwalifikacją wojskową zarządzają ministrowie spraw wewnętrznych i administracji oraz obrony narodowej, natomiast przeprowadzają ją wojewodowie, przy współudziale szefów wojewódzkich sztabów wojskowych oraz starostów, a także wójtów lub burmistrzów (prezydentów miast). W tym celu powoływane są powiatowe i wojewódzkie komisje lekarskie.

Obowiązkowi stawienia się do kwalifikacji wojskowej podlegają mężczyźni, którzy:

 • kończą w br 19 rok życia;
 • w wieku od 20 do 24 lat, którzy nie posiadają okreslonej kategorii zdolności do czynnej służby wojskowej;
 • zostali uznani ze względu na stan zdrowia za czasowo niezdolnych do obycia zasadniczej służby wojskowej, jeżeli okres tej niezdolności upływa przed zakończeniem kwalifikacji wojskowej;
 • złożyli wnioski o ponowne ustalenie zdolności do czynnej służby wojskowej.

Do kwalifikacji wojskowej mogą stawić sie także ochotnicy, w tym kobiety, do końca roku kalendarzowego, w którym kończą 24 lata. Z chwilą stawienia się do kwalifikacji wojskowej podlegają oni obowiązkowi czynnej słuzby wojskowej na zasadach ogólnych.

Kwalifikacji wojskowej podlegają również kobiety (19 - 24 lat) posiadające kwalifikacje przydatne do czynnej służby wojsjkowej, które w danym roku szkolnym lub akademickim kończą naukę albo są studentkami lub absolwentami szkół wyższych.

Spełnienie obowiązku stawienia się do kwalifikacji wojskowej polega na zgłoszeniu się osoby podlegającej kwalifikacji wojskowej w określonym terminie przed powiatową komisją lekarską. Do kwalifikacji wojskowej wzywają wojewodowie - za pomocą obwieszczeń (nie później niż na czternaście dni przed jego rozpoczęciem), a także wójtowie lub burmistrzowie (prezydenci miast) - za pomocą wezwań imiennych, które powinny być dostarczone zainteresowanym co najmniej na siedem dni przed wyznaczonym terminem stawiennictwa. Brak wezwania imiennego nie zwalnia osoby podlegającej kwalifikacji wojskowej, która nie stawała do poboru, od obowiązku stawienia się w terminie i miejscu określonym w obwieszczeniu.

Osoba podlegająca kwalifikacji wojskowej zgłaszająca się do kwalifikacji wojskowej po raz pierwszy przedstawia powiatowej komisji lekarskiej:

 • dowód osobisty;
 • posiadane dokumenty lekarskie dotyczące stanu zdrowia;
 • aktualną fotografię o wymiarach 3X4 cm (bez nakrycia głowy);
 • dokumenty stwierdzające wykształcenie lub pobieranie nauki:
 • potwierdzenie zgłoszenia się do rejestracji.

Należy pamiętać, że w razie nie zgłoszenia się do kwalifikacji wojskowej bez uzasadnionej przyczyny wójt lub burmistrz (prezydent miasta) na wniosek przewodniczącego powiatowej komisji lekarskiej lub wojskowego komendanta uzupełnień - nakłada grzywnę albo zarządza przymusowe doprowadzenie przez Policję.

Na czas trwania kwalifikacji wojskowej w celu ustalenia zdolności osób podlegających kwalifikacji wojskowej do czynnej służby wojskowej, wojewodowie powołują powiatowe i wojewódzkie komisje lekarskie. Wojewódzkie komisje lekarskie sprawują nadzór nad działalnością powiatowych komisji lekarskich. Powiatowe komisje lekarskie wydają orzeczenia o zaliczeniu osób podlegających kwalifikacji wojskowej do jednej z czterech kategorii zdolności do czynnej służby wojskowej, które oznaczają odpowiednio:

 • kategoria A - zdolny do czynnej służby wojskowej,
 • kategoria B - czasowo niezdolny do czynnej służby wojskowej (w okresie do 24 miesięcy),
 • kategoria D - niezdolny do czynnej służby wojskowej w czasie pokoju, z wyjątkiem niektórych stanowisk służbowych przeznaczonych dla terytorialnej służby wojskowej
 • kategoria E - trwale i całkowicie niezdolny do czynnej służby wojskowej w czasie pokoju oraz w razie ogłoszenia mobilizacji i w czasie wojny.

W czasie kwalifikacji wojskowej wykonywane są następujące czynności:

 • sprawdzenie tożsamości osób podlegającycg stawieniu się do kwalifikacji wojskowej,
 • ustalenie zdolności do czynnej służby wojskowej osób podlegających stawieniu się do kwalifikacji wojskowej,
 • założenie ewidencji wojskowej,
 • wydanie wojskowych dokumentów osobistych,
 • przeniesieniem osób podlegającycg stawieniu się do kwalifikacji wojskowej do rezerwy 
 • i wydaniem na ich wniosek zaświadczeń o uregulowanym stosunku do służby wojskowej,
 • przygotowanie rekrutacji wojskowej do ochotniczych form służby wojskowej.
  
pdf

Kontakt

Wojskowa Komenda Uzupełnień w Płocku
Kilińskiego 12
09-402 Płock
tel. 261441300
fax. 261441205
wkuplock@ron.mil.pl

  
Używamy plików cookies, aby ułatwić Ci korzystanie z naszego serwisu oraz do celów statystycznych. Jeśli nie blokujesz tych plików, to zgadzasz się na ich użycie oraz zapisanie w pamięci urządzenia. Pamiętaj, że możesz samodzielnie zarządzać cookies, zmieniając ustawienia przeglądarki. Więcej znajdziesz w Polityce Cookies.