Wojskowa Komenda Uzupełnień w Płocku


czcionka mniejsza czcionka normalna czcionka większa
INFORMACJE

NARODOWE SIŁY REZERWOWE (NSR)
Narodowe Siły Rezerwowe – wyselekcjonowany ochotniczy zasób żołnierzy rezerwy posiadających przydziały kryzysowe na określone stanowiska służbowe w jednostkach wojskowych, nadane w wyniku ochotniczo zawartych kontraktów na pełnienie służby wojskowej w rezerwie i pozostających w dyspozycji do wykorzystania w przypadku realnych zagrożeń militarnych i niemilitarnych, zarówno w kraju, jak i za granicą.

Wniosek do wojskowego komendanta uzupełnień składa:

 1. żołnierz rezerwy - bezpośrednio;
 2. żołnierz w czynnej służbie wojskowej - za pośrednictwem dowódcy jednostki wojskowej, w której pełni czynną służbę wojskową.

Wypełnić wniosek i złożyć go w kancelarii WKU dołączając następujące dokumenty:

 1. odpis lub uwierzytelniona kopia dokumentu stwierdzającego posiadane wykształcenie;
 2. kopia posiadanego poświadczenia bezpieczeństwa ( po okazaniu oryginału);
 3. inne dokumenty mające wpływ na nadanie przydziału kryzysowego, w szczególności potwierdzające posiadane przygotowanie zawodowe oraz kwalifikacje i umiejętności przydatne w służbie wojskowej, np. prawo jazdy, certyfikaty językowe, świadectwa ukończenia szkół lub kursów.

WYMAGANIA WOBEC KANDYDATA NA ŻOŁNIERZA NSR

 • posiadanie statusu żołnierza rezerwy
 • wystąpienie z wnioskiem do wojskowego komendanta uzupełnień o zawarcie kontraktu do wykonywania obowiązków i pełnienia czynnej służby wojskowejw ramach NSR 
 • wiek dla oficerów i podoficerów do 63 lat, a dla szeregowych do 55 lat
 • spełnienie warunków zdrowotnych do pełnienia czynnej służby wojskowej
 • niekaralność za przestępstwa z winy umyślnej i wykroczenia nie licującez honorem i godnością żołnierza 
 • posiadanie wykształcenia odpowiedniego do korpusu w ramach którego ma być wyznaczony na stanowisko służbowe 
 • posiadanie przygotowania zawodowego oraz kwalifikacji i umiejętności przydatnych w służbie wojskowej 
 • zaliczenie z oceną pozytywną sprawdzianu z wychowania fizycznego organizowanego przez dowódcę jednostki wojskowej
 • pełnił służbę przygotowawczą i zdał egzamin, jeżeli wcześniej nie odbywał czynnej służby wojskowej

Żołnierze rezerwy na przydziałach kryzysowych w okresie odbywania czynnej służby otrzymują uposażenie, stosownie do stopnia wojskowego, a także opłacane są im obowiązkowe składki.

Żołnierz NSR – żołnierz rezerwy, posiadający przydział kryzysowy na stanowisko służbowe w jednostce wojskowej

Powołanie do służby w NSR będzie poprzedzone zawarciem kontraktu a następnie nadaniem przydziału kryzysowego.

Kontrakt będzie mógł być zawarty na pisemny wniosek zainteresowanego, skierowany do wojskowego komendanta uzupełnień. Jego zawarcie będzie możliwe w sytuacji występowania potrzeb uzupełnieniowych Sił Zbrojnych na nadanie przydziału kryzysowego. Zawarcie kontraktu nastąpi z żołnierzem rezerwy, który ochotniczo zgłosi się do służbyw NSR.

Kontrakt będzie zawierał:

 • oznaczenie stron – stopień wojskowy, imię i nazwisko oraz nazwę stanowiska służbowego dowódcy jednostki wojskowej, a także stopień wojskowy, imię i nazwisko, imię ojca, adres zameldowania, serię i numer dowodu tożsamości oraz numer PESEL i numer identyfikacji podatkowej żołnierza rezerwy ochotnika;datę i miejsce podpisania;
 • określenie dnia przyjęcia obowiązków, wynikających z nadania przydziału kryzysowego oraz dnia, do którego kontrakt obowiązuje;
 • określenie rodzaju stanowisk służbowych, na których będzie pełniona służba wojskowa – w przypadku powołania do niej, prognozowany okres pełnienia służby oraz tryb powołania do służby;
 • zobowiązanie dowódcy do informowania żołnierza o terminach odbywania ćwiczeń wojskowych, z wyjątkiem ćwiczeń prowadzonych w trybie natychmiastowego stawiennictwa;
 • zobowiązanie żołnierza rezerwy do odbycia ćwiczeń wojskowych przygotowujących do nadania przydziału kryzysowego oraz ćwiczeń wojskowych odbywanych w ramach tego przydziału, w tym ćwiczeń wojskowych rotacyjnych;
 • zobowiązanie żołnierza rezerwy do przyjęcia przydziału kryzysowego;
 • zobowiązanie żołnierza rezerwy do pełnienia okresowej służby wojskowej,w tym poza granicami państwa, oraz jego oświadczenie, że znane mu są zasady pełnienia tej służby
 • Wniosek o zawarcie kontraktu będzie mógł być wycofany nie później niż do czasu jego zawarcia. Jako równoznaczne z wycofaniem wniosku będzie traktowana odmowa poddania się badaniom lekarskim lub psychologicznym, niestawienie się w określonym terminie w wojskowej komisji lekarskiej, wojskowej pracowni psychologicznej lub w jednostce wojskowej lub odmowa jego podpisania.
 • Wygaśnięcie kontraktu będzie następowało w przypadku upływu terminu unieważnienia lub wygaśnięcia przydziału kryzysowego, a także w przypadku pisemnej rezygnacji żołnierza rezerwy z zawartego kontraktu dokonanej przed dniem, w którym karta przydziału kryzysowego stała się ostateczna.

Przydział kryzysowy – wyznaczenie (w drodze karty przydziału kryzysowego) żołnierza rezerwy – ochotnika, na stanowisko służbowe określone w etacie jednostki wojskowej, na podstawie zawartego kontraktu, na którym będzie pełnił czynną służbę wojskową w ramach Narodowych Sił Rezerwowych.

Warunkiem nadania przydziału kryzysowego będzie zawarcie kontraktu pomiędzy żołnierzem rezerwy a dowódcą jednostki wojskowej, w której ma być nadany ten przydział. Żołnierzom rezerwy przydziały kryzysowe będą mogły być nadawane w czasie pokoju na stanowiska służbowe określone w etacie jednostki wojskowej.

Przydziały kryzysowe nadaje oraz unieważnia wojskowy komendant uzupełnień, działając w porozumieniu z dowódcą jednostki wojskowej. Nadanie przydziału kryzysowego nastąpi w formie karty przydziału kryzysowego stanowiącej decyzję administracyjną, bez podania uzasadnienia.

Po upływie okresu, na który nadano przydział kryzysowy, przydział ten wygaśnie z mocy prawa. Do czasu wygaśnięcia lub unieważnienia przydziału kryzysowego żołnierz rezerwy będzie obowiązany do wykonywania obowiązków wynikających z tego przydziału.

Nadanie przydziału kryzysowego będzie tożsame z nadaniem przydziału mobilizacyjnego na to samo stanowisko służbowe, jeżeli będzie ono występowało również w czasie wojny.

Kartę przydziału kryzysowego wojskowy komendant uzupełnień będzie doręczał w trybie wezwania do osobistego stawiennictwa w sprawach dotyczących powszechnego obowiązku obrony. Odmowa przyjęcia karty przydziału kryzysowego będzie oznaczała rezygnację żołnierza rezerwy z zawartego kontraktu.

Unieważnienie przydziału kryzysowego żołnierza NSR nastąpi w przypadku:

 1. zrzeczenia się obywatelstwa polskiego;
 2. osiągnięcia odpowiednio do posiadanego stopnia wojskowego wieku ustawowego który powoduje wygaśnięcie obowiązku służby wojskowej;
 3. wybrania na posła, w tym do Parlamentu Europejskiego, senatora, na kierownicze stanowisko państwowe obsadzane na podstawie wyboru oraz do organów wykonawczych samorządu terytorialnego;
 4. uznania go ze względu na stan zdrowia za czasowo niezdolnego do czynnej służby wojskowej lub niezdolnego do czynnej służby wojskowej w czasie pokoju albo za trwale i całkowicie niezdolnego do czynnej służby wojskowej w czasie pokoju oraz w razie ogłoszenia mobilizacji i w czasie wojny;
 5. utraty stopnia wojskowego albo degradacji;
 6. w przypadku zwolnienia z ćwiczeń wojskowych lub okresowej służby wojskowej w wyniku prawomocnego orzeczenia kary dyscyplinarnej usunięcia z tych ćwiczeń lub służby;
 7. prawomocnego orzeczenia środka karnego pozbawienia praw publicznych;
 8. skazania prawomocnym wyrokiem na karę pozbawienia wolności (aresztu wojskowego) bez warunkowego zawieszenia jej wykonania, ograniczenia wolności lub pozbawienia wolności;
 9. powołania do zawodowej służby wojskowej lub przyjęcia do służby wojskowej w charakterze kandydata na żołnierza zawodowego;
 10. braku zgody żołnierza rezerwy na zmianę przydziału kryzysowego na stanowisko służbowe
 11. w innej jednostce wojskowej, w przypadku rozformowania jednostki wojskowej, na stanowisko służbowe w której posiadał dotychczasowy przydział kryzysowy;
 12. braku zgody żołnierza rezerwy na zmianę przydziału kryzysowego na inne stanowisko służbowe, w przypadku skreślenia w etacie jednostki wojskowej stanowiska służbowego, na które posiadał dotychczasowy przydział kryzysowy.

Zakłada się ponadto, że unieważnienie przydziału kryzysowego żołnierza rezerwy będzie mogło nastąpić w przypadku:

 1. odmowy przyjęcia skierowania do wojskowej komisji lekarskiej lub wojskowej pracowni psychologicznej, nieusprawiedliwionego niezgłoszenia się do tej komisji lub pracowni w określonym terminie i miejscu albo niepoddania się badaniom, do których został zobowiązany przez tę komisję lub pracownię;
 2. Odmowy przyjęcia (nieodebrania) karty powołania lub niestawienia się, w przypadku powołania do czynnej służby wojskowej, w określonym terminie i miejscu do odbycia ćwiczeń wojskowych lub okresowej służby wojskowej;
 3. skazania prawomocnym wyrokiem na karę pozbawienia wolności (aresztu wojskowego) z warunkowym zawieszeniem wykonania tej kary;
 4. odmowy wydania lub cofnięcia żołnierzowi rezerwy wymaganego poświadczenia bezpieczeństwa;
 5. w przypadkach braku zgody żołnierza rezerwy na zmianę przydziału kryzysowego na inne stanowisko, służbowe lub na stanowisko służbowe w innej jednostce wojskowej, jeżeli brak jest możliwości zmiany przydziału kryzysowego żołnierzowi rezerwy na inne stanowisko służbowe w tej samej lub innej jednostce wojskowej odpowiadające jego przygotowaniu zawodowemu oraz kwalifikacjom i umiejętnościom przydatnym w służbie wojskowej;
 6. wniosku żołnierza rezerwy, uzasadnionego szczególnie ważnymi względami osobistymi lub rodzinnymi.

Żołnierz Narodowych Sił Rezerwowych będzie mógł korzystać z szeregu uprawnień:
• W zakresie ochrony uprawnień pracowniczych:

 1. w okresie pozostawania na przydziale kryzysowym stosunek pracy nie może być przez pracodawcę wypowiedziany ani rozwiązany. Przepisu nie stosuje się do umów o pracę zawartych na okres próbny, na czas określony lub na czas wykonywania określonej pracy. Również pracodawca może rozwiązać stosunek pracy bez wypowiedzenia z winy pracownika (urzędnika) oraz w przypadku ogłoszenia upadłości lub likwidacji zakładu pracy, albo likwidacji stanowiska pracy, a także w przypadkach określonych w art. 1 ust. 1 ustawy z dnia 13 marca 2003r. o szczególnych zasadach rozwiązywania z pracownikami stosunków pracy z przyczyn nie dotyczących pracowników (Dz. U. Nr 90, poz. 844, z późn. zm.). W tych przypadkach rozwiązanie stosunku pracy może nastąpić na ogólnych zasadach;
 2. otrzyma gwarancje stabilności zawodowej (urlopowanie na czas służby w NSR przy zachowaniu praw do awansu, nagród, urlopów, ochrony socjalnej, itp.);
 3. czas czynnej służby wojskowej zostanie wliczony do wysługi pracowniczej;
 4. czas czynnej służby wojskowej w NSR zostanie doliczony emerytom wojskowym, których emerytura jest niższa niż 75% podstawy jej wymiaru;
 5. opłacone zostaną składki z tytułu ubezpieczenia społecznego i zdrowotnego w okresie pełnienia czynnej służby wojskowej.

W zakresie pomocy edukacyjnej możliwość dofinansowania kosztów studiów lub nauki, stażu, kursu albo specjalizacji na stanowiska wymagające podwyższonych kwalifikacji na zasadach przewidzianych dla żołnierzy zawodowych. Wysokość dofinansowania będzie proporcjonalna do deklarowanego okresu pozostawania na przydziale kryzysowym.
• W zakresie świadczeń zdrowotnych:

 1. określona opieka medyczna i świadczenia zdrowotne w czasie pełnienia czynnej służby wojskowej; 
 2. bezpłatne badania i szczepienia profilaktyczne, w związku z pełnieniem okresowej służby wojskowej;
 3. turnusy leczniczo – profilaktyczne po powrocie ze służby poza granicami kraju. 

• W zakresie należności finansowych:

 1. atrakcyjne uposażenie za każdy dzień służby, z tytułu:
  • • odbywania ćwiczeń wojskowych,
  • • pełnienia okresowej służby wojskowej,
  • • pełnienia służby przygotowawczej;
 2. możliwy zwrot kosztów przejazdu w sytuacji zamieszkiwania poza miejscem pełnienia służby (z miejsca zamieszkania do miejsca pełnienia czynnej służby wojskowej i z powrotem);
 3. prawo do nagród z tytułu wzorowej realizacji zadań służbowych;
 4. zwrot różnicy pomiędzy wynagrodzeniem z tytułu zatrudnienia a uposażeniem w czasie pełnienia czynnej służby wojskowej.
 5. Nagrodę roczną w wysokości 2000,00 zł 

• W zakresie świadczeń w naturze:

 1. bezpłatne zakwaterowanie zbiorowe na czas pełnienia czynnej służby wojskowej;
 2. bezpłatne umundurowanie i wyekwipowanie wojskowe lub równoważnik pieniężny w czasie pełnienia czynnej służby wojskowej;
 3. bezpłatne wyżywienie lub równoważnik pieniężny na czas pełnienia czynnej służby wojskowej. 

• W zakresie prestiżu służby w rezerwie:

 1. uwzględnianie czasu służby w NSR, jako preferencji przy ubieganiu się o stanowiska w administracji państwowej i publicznej oraz szkolnictwie;
 2. prawo do odznaczeń za wzorową i długoletnią służbę w NSR oraz przewidzianych dla żołnierzy odznaczeń państwowych i resortowych;
 3. prawo do publicznego występowania oraz udziału w mundurze, w świętach państwowych, wojskowych i lokalnych;
 4. prawo do honorowych tytułów żołnierza, podoficera, oficera – rezerwisty oraz noszenia związanych z nim odznak po zakończeniu nienagannej służby;
 5. prawo do wyróżnień za wzorową służbę.

Uprawnienie i powinności pracodawców w przypadku udziału żołnierza rezerwy w realizacji zadań związanych z obronnością zostały sprecyzowane w ustawie z dnia 21 listopada 1967 r. o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. z 2018 r. poz. 1459 j.t.) oraz w Rozporządzeniu Ministra Obrony Narodowej z dnia 27 maja 2015 roku w sprawie świadczenia pieniężnego przysługującego pracodawcom zatrudniającym żołnierzy rezerwy posiadających nadany przydział kryzysowy za okres odbywania przez tych żołnierzy ćwiczeń wojskowych lub pełnienia okresowej służby wojskowej (Dz. U. z 2015 r. poz. 842).
Przepisy dotyczące pracodawców, stosuje się do osób fizycznych, osób prawnych oraz jednostek organizacyjnych nie posiadających osobowości prawnej, które zatrudniają pracowników.

W ostatnim czasie wypracowano i wdrożono nowe rozwiązania, zmierzające do ułatwienia pracodawcom planowania organizacji pracy oraz rekompensowania niedogodności związanych z realizacją przez podległych im pracowników obowiązków wynikających ze służby w ramach NSR dokonano zmian w drodze nowelizacji przepisów ustawy o powszechnym obowiązku obrony RP, która weszła w życie z dniem 1 sierpnia 2014 r.

Celem zmiany w art. 60 ust. 8c wymienionej wyżej ustawy jest zapewnienie informowania pracodawcy o powołaniu do czynnej służby wojskowej żołnierza NSR, będącego jego pracownikiem. Zgodnie z nowym przepisem, to wojskowy komendant uzupełnień będzie informował pracodawcę żołnierza NSR o powołaniu jego pracownika na ćwiczenia wojskowe rotacyjne. Będzie go powiadamiał również o dniach, w których ćwiczenia te będą odbywane oraz o zmianach w wykazie tych ćwiczeń.

Kolejna zmiana określona art. 134a ust. 5 ustawy ma na celu ułatwienie procedury wnioskowania przez pracodawcę o wypłatę rekompensaty kosztów poniesionych z tytułu zastępstwa w pracy żołnierza NSR w okresie pełnienia przez niego czynnej służby wojskowej. Procedura wnioskowania przez pracodawcę o wypłatę przedmiotowej rekompensaty została wydłużona z 30 do 90 dni, co ułatwi zgromadzenie odpowiedniej dokumentacji do wniosku. W tym samym celu wprowadzono zmianę właściwości miejscowej szefa WSzW, określając ją według miejsca położenia zakładu pracy, a nie jak dotychczas, według miejsca stacjonowania jednostki wojskowej, w której żołnierz NSR — pracownik odbywał ćwiczenia wojskowe rotacyjne.

Następna regulacja ma na celu dostosowanie sposobu naliczania wysokości zwrotu rekompensaty pracodawcy z tytułu kosztów poniesionych na zastępstwo żołnierza NSR w czasie odbywania ćwiczeń wojskowych rotacyjnych, do zasad stosowanych przy naliczaniu wynagrodzeń (art. 13.4a ust. 8). Podobnie jak w przypadku zmiany z 1/30 na 1/21 współczynnika naliczania za każdy dzień ćwiczeń wojskowych świadczenia pieniężnego rekompensującego żołnierzowi utracone zarobki, które mógłby uzyskać w okresie ich odbywania, zmianie ulega współczynnik dotyczący sposobu naliczania maksymalnej kwoty zwrotu rekompensaty pracodawcy z tytułu kosztów poniesionych na zastępstwo żołnierza NSR w czasie odbywania czynnej służby wojskowej, także z 1/30 na 1/21.

PODSTAWA PRAWNA

  
pdf

Kontakt

Wojskowa Komenda Uzupełnień w Płocku
Kilińskiego 12
09-402 Płock
tel. 261441300
fax. 261441205
wkuplock@ron.mil.pl

  
Używamy plików cookies, aby ułatwić Ci korzystanie z naszego serwisu oraz do celów statystycznych. Jeśli nie blokujesz tych plików, to zgadzasz się na ich użycie oraz zapisanie w pamięci urządzenia. Pamiętaj, że możesz samodzielnie zarządzać cookies, zmieniając ustawienia przeglądarki. Więcej znajdziesz w Polityce Cookies.