BIP
08.11.2017
BEZPŁATNY PROJEKT SAMOOBRONA KOBIET

BEZPŁATNY PROJEKT SAMOOBRONA KOBIET

Z inicjatywy ministra obrony narodowej Antoniego Macierewicza już w miesiącu grudniu 2017 roku ruszy druga edycja cyklu szkoleń z kobietami-ochotniczkami w zakresie walki wręcz - samoobrony.  Szkolenie realizowane będzie w obiektach sportowych jednostek i uczelni wojskowych zgodnie z poniższymi założeniami:

- szkolenie odbędzie się w cyklu 10 zajeć;

- zajęcia realizowane będą 2 razy w miesiącu w wymiarze 2 godzin lekcyjnych po 45 minut z przerwą 15 minutową.

Ochotniczki mogą zgłaszać swoją chęć udziału w projekcie osobiście lub telefonicznie (261 441 213 lub 261 441 300) w WKU w Płocku ul. Kilińskiego 12 w terminie do 13 listopada 2017 r.

Warunkiem udziału w szkoleniu jest przedstawienie przez kobiety-ochotniczki zaświadczenia lekarskiego o braku przeciwskazań zdrowotnych do udziału w szkoleniu oraz indywidualnego ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej i następstw nieszczęśliwych wypadków przed przystąpieniem do pierwszych zajęć.

Miejsca wyznaczone do realizacji szkolenia zamieści na stronie internetowej projektu Dyrektor Centrum Operacyjnego Ministra Obrony Narodowej

<DECYZJA>

 

Na szczeblu WKU koordynatorem w/w przedsięwzięcia jest mjr Dariusz BRZEMIŃSKI

tel. 261 441 213 kom. 605 733 186.