BIP
Kursy Przeszkalania Kadry Rezerwy

 

 

KURSY PRZESZKALANIA KADRY REZERWY

Kursy przeszkalania kadry rezerwy /kursy oficerskie i podoficerskie/ prowadzone są w celu gromadzenia wyszkolonych rezerw oficerskich i podoficerskich, a w szczególności poprawy jakości uzupełnienie struktur wojennych SZ RP.

Na kursy mogą być skierowani żołnierze rezerwy, oraz osoby przeniesione do rezerwy nie będące żołnierzami rezerwy*, które ochotniczo zgłoszą się do odbycia ćwiczeń wojskowych oraz nie figurują w rejestrze skazanych za przestępstwa umyślne, posiadają kategorię zdolności do czynnej służby wojskowej „A” i są w wieku gwarantującym przebywanie na przydziale mobilizacyjnym przez kolejne minimum
10 lat, z uwzględnieniem opinii służbowych i środowiskowych.

 

*- dotyczy chętnych na kursy oficerskie w korpusie osobowym duszpasterstwa, medycznym, żandarmerii  wojskowej, sprawiedliwości o obsługi prawnej oraz chętnych na kursy podoficerskie w korpusie osobowym    
     medycznym oraz żandarmerii wojskowej.Wzór wniosku do ochotniczego zgłoszenia się do odbycia ćwiczeń wojskowych do pobrania.

 

UWAGA:

  • Zgodnie z art. 101a ust. 2 ustawy z dnia 21 listopada 1967 r. o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. z 2016 r. poz. 1534 j.t.) złożenie wniosku nie powoduje obowiązku powołania żołnierza rezerwy do odbycia ćwiczeń wojskowych i jest traktowane jako jego zgoda na powołanie w każdym czasie, jednak nie później niż w ciągu sześciu miesięcy od dnia złożenia wniosku. 
  • Do wniosku ochotnik może dołączyć dokumenty uzasadniające powołanie go do odbycia ćwiczeń wojskowych.

Szczegółowe informacje udzielane są pod numerem telefonu:  261 441 219.

                    I.    KURSY  OFICERSKIE:

WARUNKI  NABORU  NA  KURSY  OFICERSKIE:

  • Na kursy oficerskie powołuje się wyłącznie żołnierzy rezerwy posiadających wykształcenie wyższe, którzy odbyli czynną służbę wojskową.
  • Kryterium kwalifikacji jest posiadana specjalność wojskowa w której żołnierze rezerwy odbywali czynną służbę wojskową lub posiadane wykształcenie i  kwalifikacje.
  • Na kurs oficerski w korpusach osobowych Medycznym, Żandarmerii Wojskowej, Sprawiedliwości i Obsługi Prawnej oraz Duszpasterstwa, mogą być skierowane osoby bez odbytego przeszkolenia wojskowego, posiadające wykształcenie wyższe jeżeli posiadają zawód lub wykształcenie o kierunku zbieżnym ze specjalnością wojskową, w której będą szkoleni.

UWAGA: Na kursy oficerskie nie mogą być skierowani podchorążowie ze
                 zdanym egzaminem na oficera.

                   II.             KURSY  PODOFICERSKIE:

 WARUNKI  NABORU  NA  KURSY  PODOFICERSKIE:

 

  •  Na kursy podoficerskie powołuje się w pierwszej kolejności żołnierzy rezerwy /szeregowych i starszych szeregowych rezerwy/, którzy pełnili zawodową, zasadniczą lub przygotowawczą służbę wojskową.
  • Zasadniczym kryterium zakwalifikowania na kurs jest posiadanie specjalności wojskowej lub wykształcenia cywilnego zbieżnego z korpusem osobowym, w którym mają być szkoleni w czasie kursu.
  • Na kurs podoficerski w korpusach osobowych Medycznym oraz Żandarmerii Wojskowej dopuszcza się skierowanie osób bez odbytego przeszkolenia wojskowego, posiadających wykształcenie średnie jeżeli posiadają zawód lub wykształcenie o kierunku zbieżnym ze specjalnością wojskową, w której będą szkoleni.

 

INFORMACJA  O  KURSACH
  PRZEKWALIFIKOWANIA  I  DOSKONALENIA
  DLA OFICERÓW REZERWY W 2017 ROKU

 

Informujemy, że w 2017 roku będą organizowane kursy przekwalifikowania i kursy doskonalące dla oficerów rezerwy:

 

NAZWA KURSU

MIEJSCE

TERMIN

SW

STANOWISKO

PRZEKWALIFIKOWANIA

Wyższa Szkoła Oficerska WLąd. Wrocław

30.10-08.12.2017r.

26B02

oficer WSpec.

DOSKONALĄCY


Wyższa Szkoła Oficerska WLąd. Wrocław


11.05-09.06.2017r.

 


20B03


d-ca plutonu


07.09-06.10.2017r.

 


30A02


d-ca plutonu

 

UWAGA! – na wyżej wymienione kursy mogą być powoływani wyłącznie oficerowie rezerwy (od stopnia ppor. rez.).

 
Szczegółowe informacje udzielane są pod numerem telefonu:  261 441 219.